خانه / معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی کتاب های ارزشمند در زمینه موفقیت وروانشناسی، کارآفرینی وبرندسازی،مدیریت واقتصاد،پول وثروت آفرینی، بازاریابی وفروش وایجاد کسب وکار

 

کارآفرینی
معرفی کتابهای کارآفرینی،ایده یابی وبرند سازی
اقتصادی
معرفی کتابهای مدیریت،اقتصاد وسرمایه گذاری
پول وثروت
معرفی کتابهای پول وثروت آفرینی
مشهورترین کتابهای موفقیت دنیا
بهترین کتابهای موفقیت

 

بازاریابی شبکه ای
کتابهای توصیه شده برای بازاریابی شبکه ای

 

 

ساکسیولوژی
معرفی کتابهای کاربردی روان شناسی